P'edstavujeme novinku A-dec 500: Legenda, nov? definovaná.

InfoWeb Marketplace

Monday, June 3, 2019Description :
Elegantní, av'ak s ú?innou podporou. Neokázale responzivní. P'edvídatelný a intuitivní. Nový systém A-dec 500 se ti'e p'esune do pozadí a p'itom reaguje na ka'dý vá? pohyb, bez nutnosti jediného pozastavení se. Zajistí vám svobodu soust'edit se na to, co je nejd'le'it'j?í – na va'e pacienty. Nav'tivte stránku a-dec.com a zjist'te více.

Searches related toDental equipment

Grouped quotes (0)